Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Be.you.tiful by Katleen

Schaapsweg 33, 3582 Koersel, België

kennes.katleen@gmail.com
www.beyoutifulbykatleen.be

VR: 0748848215

Toepassing

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten en bestellingen via onze website www.beyoutifulbykatleen.be

Be.you.tiful by Katleen is onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen.

Met het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden bij het afronden van uw bestelling gaat de koper volledig akkoord en zonder voorbehoud. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen wijzigen maar zijn pas van toepassing vanaf het moment dat deze nieuwe verkoopsvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De koper kan altijd de verkoopsvoorwaarden afprinten of een kopie op zijn harde schijf bewaren.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website (“webshop”) van Be.you.tiful by Katleen, met maatschappelijke zetel te Schaapsweg 33, 3582 Koersel, België. VR: 0748848215, (hierna ‘ Be.you.tiful by Katleen’) biedt haar klanten de mogelijkheid om schoonheid en lifestyle producten uit haar webshop online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Be.you.tiful by Katleen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Be.you.tiful by Katleen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€).

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de webshop van Be.you.tiful by Katleen bezocht wordt; ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door Be.you.tiful by Katleen. In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een overheid naar aanleiding of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Klant en in voorkomend geval opeisbaar bovenop de prijs van de artikelen.

Alle telecommunicatiekosten voor het gebruik van internet en de webshop blijven ten laste van de Klant.

De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure zijn totaalprijzen en omvatten de Belgische btw en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Be.you.tiful by Katleen niet.

Be.you.tiful by Katleen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Be.you.tiful by Katleen in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Be.you.tiful by Katleen. Be.you.tiful by Katleen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant doorbladert de webshop van Be.you.tiful by Katleen en kiest de artikelen die hij/zij wil. De Klant selecteert een of meer artikelen die hij wil kopen met behulp van het pictogram “In Winkelmandje”. Nadat de Klant de gewenste artikelen heeft geselecteerd, klikt de Klant op het pictogram “Bekijk Winkelmandje” en wordt hij/zij op de hoogte gebracht van de leveringsmethode die Be.you.tiful by Katleen voorstelt. Elke bestelling langs deze weg wordt als definitief beschouwd nadat de hierna vermelde stappen werden doorlopen.

  1. Details van de bestelling (scherm “Winkelmandje”). Er wordt de Klant ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

     De details van de bestelling bevatten:

      – de hoeveelheid en de naam van de bestelde artikelen;

      – de totaalprijs van elk artikel en eventuele verwerkingskosten;

      Indien de Klant zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op de pictogrammen “het product schrappen” of “het aantal

      wijzigen”. Indien de Klant met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Doorgaan naar afrekenen”.

  1. Leveringsadres en contactgegevens (scherm “Factuurgegevens”). De Klant dient zijn factuurgegevens in te vullen alsook het leveringsadres indien dit verschillend is van het factuuradres. Vervolgens kiest de Klant zijn gewenste betaalmethode:  bankkaart (Bancontact) ;

          Zodra de keuze voor de betalingswijze gebeurd is, moet de Klant “Ik heb de verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard” 

         aanvinken en klikken op “Bestelling Plaatsen”.

  1. Betaling van de bestelling en bevestiging. In deze laatste stap wordt de Klant verzocht om zijn bankgegevens in te vullen en te bevestigen. In dit stadium kan hij zijn bestelling nog annuleren door op het pictogram “Annuleren” te klikken. Wanneer de Klant zijn betaling bevestigt, gaat hij een contractuele verbintenis aan.

       Be.you.tiful by Katleen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met 

       betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De Klant krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling. Zodra de bestelde goederen via pakketdienst verstuurd zijn, krijgt de Klant een Track’n’Trace code toegestuurd.

Producten besteld in de webshop worden geleverd in België. Bij een bestelling vanaf €75 geldt gratis verzending en betaal je dus geen verzendkosten. Dit geldt voor alle bestellingen vanuit België. Bij een bestelling onder €75 betaal je binnen België  €6,90 verzendkosten.

De levering wordt verzorgd door Bpost. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximum 30 dagen na betaling van de bestelling.

Indien de aangekondigde leveringstermijn overschreven zou worden wordt de Klant hiervan vooraf via email op de hoogte gebracht en heeft de Klant de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren en overeenkomstig hiervan de terugbetaling te verkrijgen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Be.you.tiful by Katleen en dit binnen de 72u na ontvangst van de levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Be.you.tiful by Katleen was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Be.you.tiful by Katleen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Be.you.tiful by Katleen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Be.you.tiful by Katleen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Be.you.tiful by Katleen heeft meegedeeld, ongebruikt en in de originele verpakking terugzenden of overhandigen aan Be.you.tiful by Katleen op het adres genoemd in artikel 1 van deze verkoopsvoorwaarden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde artikel op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Be.you.tiful by Katleen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die ongebruikt en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Be.you.tiful by Katleen alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen met betrekking tot deze overeenkomst, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Be.you.tiful by Katleen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Be.you.tiful by Katleen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Be.you.tiful by Katleen geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Be.you.tiful by Katleen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor een terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Be.you.tiful by Katleen en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Be.you.tiful by Katleen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Be.you.tiful by Katleen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Be.you.tiful by Katleen is bereikbaar via e-mail op kennes.katleen@gmail.com of per post op het volgende adres Schaapsweg 33, 3582 Koersel, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Be.you.tiful by Katleen  beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 50% op het betrokken bedrag.

Onverminderd het voorgaande behoudt Be.you.tiful by Katleen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Be.you.tiful by Katleen, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Be.you.tiful by Katleen, Katleen Kennes, Schaapsweg 33, 3582 Koersel, België, kennes.katleen@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Be.you.tiful by Katleen, Katleen Kennes, Schaapsweg 33, 3582 Koersel, België, kennes.katleen@gmail.com,

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Be.you.tiful by Katleen, heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Be.you.tiful by Katleen, houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op kennes.katleen@gmail.com

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van een website zelf, maar wel van derden. Bv: cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven via een balk onderaan de webshop, die het verder surfen op de webshop echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze webshop, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door Be.you.tiful by Katleen, om één  van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Be.you.tiful by Katleen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van Be.you.tiful by Katleen, zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Het modelformulier voor herroeping kan gedownload worden aan de hand van volgende link:https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf